7 Απρ 2017

Ερωτήσεις Παν. Σαγρή προς το Δημ. Συμβούλιο

Στη συζήτηση για τη λήξη και εκκαθάριση της εταιρείας του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία "Αναπτυξιακή Δήμου Αμαρουσίου - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ", το μέλος του συνδυασμού μας και Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Σαγρής, στο πλαίσιο του ελέγχου που ασκεί ο συνδυασμός μας προς τη Διοίκηση του Δήμου, υπέβαλε τα ακόλουθα ερωτήματα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι τα βάρη της Επιχείρησης με τη λύση της τα αναλαμβάνει ο Δήμος Αμαρουσίου και κατ' επέκταση ο μαρουσιώτικος λαός:
Στην τρίτη παράγραφο της πρότασης για τη λύση της Εταιρίας αναφέρεται: «Τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας της δεν είχε έσοδα γιατί δεν εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προγραμματικές συμβάσεις με το Δήμο Αμαρουσίου και φορείς αυτού. Στη συνέχεια ανέλαβε για τρία περίπου χρόνια έως και το 2015, την υλοποίηση των πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων με αντίτιμο από τους δημότες, με αποτέλεσμα να αποκτήσει κερδοφορία το 2013. Παράλληλα εκπόνησε διάφορες συμβουλευτικές εργασίες για το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα και μία προγραμματική σύμβαση με το Δήμο, στα πλαίσια της τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης του»
Και παρακάτω, στην έβδομη παράγραφο λέει: «Η Εταιρεία παρουσίασε τρεις φορές (και συγκεκριμένα στις χρήσεις 2013-2014-2015) αρνητικά ίδια κεφάλαια (έγιναν κατώτερα του 50% του μετοχικού κεφαλαίου) και τυχόν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορούσε (σύμφωνα με τον περιορισμό της παρ. 8 του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006) να υπερβεί ποσοστό μεγαλύτερο του ½ αυτού (δηλ. των € 50.000,00) που θα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά είτε για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών… κλπ κλπ»
Διαβάζοντας τις δύο παραγράφους, δημιουργείται μια απορία, που θα θέλαμε να μας την εξηγήσετε:
Πώς είναι δυνατόν να αναφέρεται ότι παρουσιάστηκε μείωση του κεφαλαίου της (αρνητικό κάτω του 50% μάλιστα) κατά το έτος 2013 (και 2014-2015), όταν πιο πάνω έχετε αναφέρει ότι έκλεισε με κερδοφορία το 2013 και εκπόνησε διάφορες εργασίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες και είχε και μια προγραμματική σύμβαση. Τι έγιναν τα χρήματα από αυτές τις εργασίες; Ή μήπως είχε περισσότερες δαπάνες εκείνη την περίοδο; Μπορούμε να έχουμε κάποια απάντηση επ’ αυτού;
* * *
Επίσης, ρίχνοντας μια ματιά στο Παθητικό του Ισολογισμού της Εταιρίας, διαπιστώσαμε ότι στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις υπάρχουν 502.161,45 ευρώ Υποχρεώσεις προς Προμηθευτές, 1.926.948,09 ευρώ Υποχρεώσεις προς Πιστωτές Διάφορους και 17.152.229,12 ευρώ Υποχρεώσεις προς Τράπεζες.
Ας θεωρήσουμε ότι προς Προμηθευτές είναι εύλογο (ας πούμε) να χρωστάει η Εταιρία ένα ποσό 502 χιλ. ευρώ. Αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε είναι ποιους εννοεί ως Διάφορους Πιστωτές που τους χρωστάει 1,9 εκατ. ευρώ… Υπάρχουν άνθρωποι ή νομικά πρόσωπα που «δάνεισαν» την Εταιρία και ποια;
Επίσης, θα θέλαμε μια εξήγηση, τι ακριβώς είναι αυτά τα 17 εκατ. ευρώ προς τις Τράπεζες; Πώς προκύπτει μια τέτοια υποχρέωση;
* * *
Τέλος, είδαμε ότι στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό του Ισολογισμού υπάρχει ποσό 2.285.084,00 ευρώ που προέρχεται από Επισφαλείς Επίδικες Απαιτήσεις από Πελάτες και Χρεώστες. Τι ακριβώς είναι αυτό το ποσό; Υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις γι’ αυτό ή είναι κάτι άλλο;