15 Απρ 2016

Καίρια ερωτήματα για τη Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών

Ερωτήσεις-διευκρινίσεις σχετικά με το έργο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του ∆ήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών – ποδηλάτων, υπέβαλε προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και προς κάθε αρμόδιο ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξής μας Γιάννης Κορομπίλης..
Το αίτημα του κ. Γ. Κορομπίλη έχεις όπως ακολουθεί:

Το έργο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του ∆ήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών – ποδηλάτων» διαχωρίζεται στα παρακάτω υποέργα:
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
ΔΕΚΤΩΡ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.198.433,00 €
2
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ
52.275,00 €
3
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
21.894,00 €
4
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
-
27.898,89 €
5
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
30.000,00 €

Παρακαλώ για την έγγραφη ενημέρωση στα εξής:


Υποέργο 1:
1.      Σε ποιο σημείο, από τεχνικής άποψης, βρίσκεται το έργο και ποια είναι η εκτίμηση ολοκλήρωσής του, δεδομένων και των καθυστερήσεων που εμφανίζονται, ιδιαίτερα στην περιοχή του Παραδείσου;
2.  Πώς προβλέπεται να αντιμετωπιστούν οι πολλές κακοτεχνίες που παρατηρούνται και με ποια διαδικασία;
3.       Ιδιαίτερα σε επίπεδο διευκόλυνσης των Ατόμων με Αναπηρία εμφανίζονται σημαντικά προβλήματα. Λόγω και των προδιαγραφών που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την προσβασιμότητα και διευκόλυνση των ατόμων αυτών, υπάρχει κίνδυνος μη πιστοποίησης του έργου από τις αρμόδιες Αρχές;
4.      Ποιο είναι το ακριβές ποσό ανά ένταλμα και ημερομηνία, το οποίο έχει αποδοθεί στην εργολήπτρια εταιρεία μέχρι σήμερα;
5.    Ποια είναι η διαδικασία για την πληρωμή και του υπολοίπου ποσού από τους πόρους του ΕΣΠΑ; Υπάρχει κίνδυνος πληρωμής του συγκεκριμένου ποσού από ίδιους πόρους του Δήμου;  

Υποέργο 2:
Με την με αριθμό 144/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (06/04/2015) εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τον πρόχειρο διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το υποέργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του ∆ήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών – ποδηλάτων».
Στη συνέχεια και σύμφωνα με την με αριθμό 235/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (23/06/2015) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για το εν λόγω έργο έναντι ποσού 52.275,00 €.

Δεδομένων των παραπάνω παρακαλώ να:
1.       Μου κοινοποιηθούν αντίγραφα όλων των μέχρι σήμερα παραδοτέων εκ μέρους του αναδόχου, όπως αυτά προσδιορίζονται στους όρους του διαγωνισμού, καθώς και να ενημερωθώ για τις υπηρεσίες που προσέφερε βάσει των όσων προσδιορίζονται στο αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας (επισυνάπτεται το απόσπασμα).
2.       Ενημερωθώ για την πορεία εξόφλησης του αναδόχου ανά ένταλμα και ημερομηνία.

Υποέργο 3:
Με την, με αριθμό 203/2015, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (20/05/2015) εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τον πρόχειρο διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια Μετρητικού Εξοπλισμού για το έργο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του ∆ήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών – ποδηλάτων».
Στη συνέχεια και σύμφωνα με την με αριθμό 314/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (11/09/2015) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την προμήθεια Μετρητικού Εξοπλισμού για το εν λόγω έργο έναντι ποσού 21.894,00 €.
Τέλος και με βάση το, με αριθμό 381 χρηματικό ένταλμα πληρωμής στις 30/12/2015, εντέλλεται ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό των 21.894,00 € στον ανάδοχο.
Γιάννης Κορομπίλης

Δεδομένων των παραπάνω παρακαλώ να:

1. Ενημερωθώ για το αν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του αντικειμένου του έργου που προβλέπει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία και διαλειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού (επισυνάπτονται οι σελίδες από τους όρους της διακήρυξης).

2. Μου επιβεβαιώσετε αν ο εξοπλισμός αφορά στους δύο σταθμούς που εγκαταστάθηκαν στο 5ο Δημοτικό και στο 7ο Γυμνάσιο.